Movies / Films / Tv Series · TFBoys

[Review] Mật Mã Siêu Thiếu Niên – Trước thềm cái kết: Hạ Thường An

SPOILERS AHEAD.  Nó là thế này các mẹ :((( Các mẹ xem xong Mật mã Ep 24 có cảm nhận gì nào :((( Tôi là tôi chỉ thấy một trời ngược cẩu :(((  Có cái phim viễn tưởng, vườn trường không loveline mà lại có những câu thoại, những cảnh như ri không :((( 002:… Continue reading [Review] Mật Mã Siêu Thiếu Niên – Trước thềm cái kết: Hạ Thường An

Advertisements
Movies / Films / Tv Series

[TMR][Thominewt] The Royal Blue Room: Enough For A Life Time

TRIGGER WARNING : PANIC ATTACK ! ALCOHOLIC ! Minho immediately knocks the father off his knees and stumbles onto the bed, hugging the blonde boy into his arms. Teresa and Thomas instantly on their feet and form a human barrier between the man and the bed, their eyes darken while their arms spread wide. Newt's… Continue reading [TMR][Thominewt] The Royal Blue Room: Enough For A Life Time